زیستن زایا و زلال در زمینه و زمانه زوال؟

محمدرضا مهدیزاده
01:23510

Living sustainable and suitable in decaying position | Mohammadreza Mahdizadeh

Two fundamental ideas of human kind entity, family and city(citizenship) nowadays in metropolis are decaying due to the deep changes in family structure and exacerbation of cities environment, housing, climate, traffic and so on. this essay suggest that return to two elements, the social and the ethical principles, may be a solution for renovation of good living places and returning to better future of human.

امروزه دو بنیاد مهم هستی انسان‌های کلان‌شهری، یعنی خانواده و شهر، موقعیت درخشان و امیدبخشی ندارند. برای احیا و نوسازی جایگاه مهم خانواده و کلان‌شهر رو به‌سوی ازخودبیگانگی و کاهش پیوندهای اساسی، چه می‌توان کرد؟ شاید دو ایدۀ مادرانگی و «دیگریت» بتواند راه‌ گشایشی باز کند. خانواده و کلان‌‌شهر در بحران قرار گرفتۀ امروز، زاینده و پاک و دل‌پذیر نخواهند شد، مگر با بازسازی و نوزایی «امر اجتماعی» و رویکرد دوباره به دیگری در هرکدام (خانوادۀ اخلاقی و دیگرخواه و شهر التفات‌گر به دیگران در زمان‌ها، مکان‌ها و رویدادهای اجتماعی بیشتر و غنی‌تر).


عکاس: علی (aliii_bl)

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=16978

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند