تهران خانواده؛ معنایی جدید برای شهر

تحریریه کوچه
کمتر از یک دقیقه430

A New Meaning for the City | Ali Abedi kamaly

The expectations that we have from the city, with the ability that the city reproduces in itself, have become imbalanced. Creating a new meaning and strengthening the neglected potentials can help to restore balance in the city. The city needs a breath of fresh air.

انتظاراتی که ما از شهر داریم با توانی که شهر در خود بازتولید می‌کند نامتوازن است. خلق معنای جدید و تقویت پتانسیل‌های مغفول‌مانده می‌تواند به برقراری تعادل در شهر کمک کند. شهر نیاز به نفس‌های تازه دارد.


تهران. منبع: jahansanatnews.ir (علی کریمی)

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17054

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند