چرا باید نوشت؟

تحریریه کوچه
کمتر از یک دقیقه250

Why should you write? The necessity of writing from the library of Imam Mohammad Ghazali to the ship of Patris | Mohammadsaleh Shokouhi Bidhendi

We must write to learn and put our writing in a critical encounter to structure our thoughts; There is a long history of bringing the events and thoughts of Iran into the field of writing, but today’s society continues to write less than before, and it is necessary to pay attention to this matter.

باید بنویسم تا بیاموزیم و نوشتار خود را در یک مواجهۀ انتقادی قرار دهیم افکارمان ساختار بخشیم؛ در ضرورت به رشته تحریر درآوردن وقایع و افکار ایران سابقه طولانی دارد ولی جامعه امروز نوشتن کم‌رنگ‌تر از پیش به حیات خود ادامه می‌دهد و لزوم توجه به این مهم ضروری می‌نماید.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=16150

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند