زیرساخت‌های اجتماعی؛ مبنایی برای توسعه در قلب تاریخی طهران

علی محمد سعادتی
کمتر از یک دقیقه2670

Social infrastructure; A basis for development in the historical core of Téhéran | Ali Mohammad Sa’adati

Different experiences in urban management show that getting acceptable results in urban projects depends not only on concrete actions but also on public acceptance, social engagement, and mutual trust among residents of a city and the city managers and urban planners, on the other hand.

تجربه‌های گوناگون در عرصۀ مدیریت شهری نشان داده است که کسب نتیجۀ مطلوب در پروژه‌های شهری تنها توسط اقدامات کالبدی محقق نمی‌شود و در گروی مقبولیت مردمی، مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل ساکنان شهر به یکدیگر از یک‌سو و مدیران و دست‌اندرکاران شهری از سوی دیگر است.


عکاس: محسن دانک

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9036

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند