پیدایش فرم

راضیه فتحی
کمتر از یک دقیقه8590

Genesis of Form; as An Integral Part of Design | Razie Fathi

In the design process, each stage is a communication action in which concepts are transformed into other concepts for using in later stages. A comprehensive look at the related issues to the design process reveals that, in the field of architecture, there is neither a unique method for design nor a single path in the procedure. Form and also formalist view are one of these scenes for the design process.

در فرایند طراحی، هر مرحله یک فعل ارتباطی است که در آن در مراحل بعدی مفاهیمی برای استفاده به مفاهیم دیگر تبدیل می‌شود. با نگاهی جامع‌نگر به مباحث مرتبط با فرایند طراحی در‌می‌یابیم که در زمینۀ معماری برای طراحی، نه یک روش منحصربه‌فرد و نه یک مسیر واحد در روند آن وجود دارد. فرم و نگاه فرمالیستی، یکی از این مناظر برای روند طراحی است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=5986

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند