چاپخانه

فضاهای شهری جدید: نظریه شهری و مسئله مقیاس

پیش‌زمینۀ اصلی نیل برنر فلسفه است و به‌این‌ترتیب دربارۀ همۀ جنبه‌های سازندۀ شهر، تحولات شهری و مطالعات شهری به‌نوعی اندیشه‌ورزی فلسفی می‌کند. کتاب «فضاهای شهری جدید» با این مقدمه شروع می‌شود که پژوهش شهری در طول قرن بیستم گرفتار یک تعریف گمراه‌کننده از مفهوم شهر بوده است. نویسنده این‌گونه استدلال...

کمتر از یک دقیقه

چرا باید نوشت؟

Why should you write? The necessity of writing from the library of Imam Mohammad Ghazali to the ship of Patris | Mohammadsaleh Shokouhi Bidhendi We must write to learn and put our writing in a critical encounter to structure our thoughts; There is a long history of bringing the events...

کمتر از یک دقیقه

سرنخ تاریخ؛ ردپای ترسیم

The thread of history, The trace of drawing | Kimia Sari Throughout history, drawing has served as a versatile generative tool. Architects have long aspired to establish a visual system and language within architecture that effectively translates their ideas from the architect’s mind into a coherent diagrammatic representation. This pursuit...

کمتر از یک دقیقه

دفترچه طراحی؛ ساختن فضای باز همگانی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Sketchbook: Creating public open space | Reza Zare Chaharrahi Like writing, the act of sketching can also help the human mind to structure various concepts and possibilities around the issue of space in a creatively and clearly way and imagines a space that narrates, analyzes and makes habitable the...

کمتر از یک دقیقه