️ همایش جوایز معماری پیرامون آسیب‌شناسی جوایز معماری در ایران _ با سخنرانی: کورش رفیعی، مهرداد زواره محمدی، حبیبه مجدآبادی، مسعود حاتمی _ کجا؟ تهران، شیخ بهایی شمالی، نبش یازدهم (شاهی)، نمایشگاه رست _  کی؟ پنج‌شنبه 17 اسفند 1402 | رأس ساعت 16  When? Thursday, March 07, 2024 _  حضور برای عموم...