پیش‌زمینۀ اصلی نیل برنر فلسفه است و به‌این‌ترتیب دربارۀ همۀ جنبه‌های سازندۀ شهر، تحولات شهری و مطالعات شهری به‌نوعی اندیشه‌ورزی فلسفی می‌کند. کتاب «فضاهای شهری جدید» با این مقدمه شروع می‌شود که پژوهش شهری در طول قرن بیستم گرفتار یک تعریف گمراه‌کننده از مفهوم شهر بوده است. نویسنده این‌گونه استدلال...