نوگرایی

معمارباشی تهران، معمارباشی ایران

Memar-bashi of Tehran, Memar-bashi of Iran | Ahmad Masjedjamei Amid the waves of modernism that young architects envisioned their utopia in the frame of modernity, Memar-bashi of Tehran attempted to create works that focus on the relationship between tradition and modernity. That relationship was a sign of Iranian identity and...

کمتر از یک دقیقه