نشریۀ کوچه در نمایشگاه مطبوعات | غرفۀ C 20 _ کجا؟ نمایشگاه کتاب مصلی تهران _  کی؟ از 29 بهمن 1402 تا 2 اسفند 1402 | از ساعت 9:30 تا 19:30