مرورنویس: حمیده گرروسی ناجنبش زنان جنوب کتابی ا‌ست تأمل‌برانگیز با محوریت زنان جنوب؛ زنانی که خیزشی آرام را برای بازپس‌گیری ابتدایی‌ترین حقوق‌شان در جامعۀ مردسالار جنوب آغاز کرده‌اند. ناجنبش‌هایی که به زنان هویت مستقل می‌بخشد تا دیگر هویت خود را تنها از همراه یک مرد بودن نگیرند، برخی از نگاه‌ها...