خبرنگار: حمیده گرروسی عکاس: سمیرا محمودی جلسۀ رونمایی از کتاب مواجهه با شهر، به کوشش انجمن علمی شهرسازی دانشگاه تهران دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 در دانشکدۀ شهرسازی دانشگاه تهران با حضور فرشاد نوریان (ریاست دانشکده)؛ پارسا ارباب (مدرس دانشکده) و منوچهر ‌طبیبیان، نوید ‌پورمحمدرضا و حامد ولدخانی (مؤلفان) برگزار شد....