معماری و شهرسازی

باریکه تنهایی

The trail of loneliness | Milad Akhgar کوچۀ ارفع فرم خاصی در معماری ندارد، نحوۀ قرارگیری ساختمان‌ها و نماهایشان، معماری و شهرسازی با‌برنامه‌ای را نشان نمی‌دهد؛ اما این ناهماهنگی و ناشناسی در بناها و غریبگی در ساکنان، فرمی ناخواسته را می‌سازد، فرمی که محصول پوست‌اندازی ناخودآگاه شهر ماست، فرم تنهایی.

کمتر از 30 ثانیه

در سوگ یک میدان

In condolences of a plaza; a depression that the world’s most significant tessellation dropped into it | Negin Najjar Azali آن‌هایی که برای اولین بار از چهارراه منصور تبریز عبور می‌کنند، به‌طورمعمول، کمبود چیزی را در آن وسط احساس می‌کنند. چیزی به وسعت و بزرگی میدان! واضح است؛ خانه‌ای که...

کمتر از یک دقیقه