معماری ایران

بر فراز آشیانه مادری؛ نقد سنت در معماری ایران

Fly over the maternal house; a critique of tradition in Iranian architecture | Shahryar Gharaei Tradition is the live memory of melancholic people, and traditionalism is the dead memory of blissful people. سنت، خاطرۀ زندۀ آدم‌های مرده است و سنت‌گرایی خاطرۀ مردۀ آدم‌های زنده.

کمتر از 30 ثانیه