محتوا

فرم‌گرایی در معماری معاصر ایران

Formalism in the contemporary architecture of Iran | Niloofar Lotfalian Form is the visual content of architecture and from the urban perspective is one of the most important steps to construct the understanding of architecture body. In the contemporary architecture, formalism is the priority of form in architecture and drawing...

کمتر از یک دقیقه

کی بزک کرد تو رو به این هیأت شنیع؟!

”Who made up you in such a heinous way?!” Inspired from Hezar Dastan’s dialogues to recount ”the form and the content” | Ali Kazemian «رضا خوشنویس» سی سال دیرتر، سی سال پیرتر به ایوان گراندهتل آمد و با لبخندی تلخ خطاب به لاله‌زار گفت: «تهران! شهر اشغال‌شده! موطن! مادر! کی...

کمتر از یک دقیقه