قوانین

احراز اهلیت

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Qualification; a fascinating glimpse to the history of civilization in modern metropolises | Interview with Seyed Mohammad Beheshti, Mohammadreza Haeri, Skandar Mokhtari Panel Manager: Mohammad saeid Izadi One-dimensional point of view to the development ignoring capabilities and emphasizing on the parameters and money and technology lack of rationality in...

01:26

سوسیس؛ نیاز به نگاه استدلالی به مصوبات و آیین‌نامه‌ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text] The Sausage; the need for an argumentative approach to the resolutions and regulations | Alireza Mashhadimirza The resolutions and regulations dictated by employers to the consultants are out-of-state, adequate for the previous era inefficient to fulfill existing circumstances. مصوبات و ضوابطی که سال‌ها کارفرمایان به مشاوران دیکته می‌کنند و...

کمتر از یک دقیقه