Caution | Ali Kazemian بی‌چون‌وچرا هشدار می‌دهند که اوضاع قرمز است و حذر باید کرد از آدمی! چرا؟ «مگر در آفرینش نبودیم ز یک گوهر و اعضای یک پیکر؟»[1] در گوشم صدای «رضا خوشنویس» طنین می‌اندازد که: «چه روزگار سیاهی که آدم از آدم می‌ترسد!!»[2] اینجا کجاست؟ مگر ماه، همان...