عکاسی شهری کوچه به دنبال روایت داستان است و بیش‌تر بر مناظر شهری تمرکز دارد، برای نگاهی به حیات فرهنگی کلان‌شهرهای معاصر ایران، با سمت و سویی روان‌شناختی، زیست محیطی و مرتبط با معماری. کلان‌شهر، موضوع‌های بسیاری برای مشاهده و عکاسی ارائه می‌دهد، از بناهای هرچند اندک، اما ارزشمند به...