سید هادی میرمیران

معمار عاشق؛ زنده‎‌یاد مهندس سید هادی میرمیران

Architect in love; Remember alive Engineer Seyed Hadi Mirmiran | Amirpouya Asghari «معماری مثل عاشق‌شدن می‌ماند، همان‌طور که نمی‌فهمی کی عاشق شده‌ای، همان‌طور هم نمی‌فهمی کی معماری اتفاق افتاده است.» (میرمیران)  

کمتر از 30 ثانیه