دومین گردهمایی معمار جوان پیرامون پاسخ به مسائل معماران جوان _ با سخنرانی:  شادی عزیزی: عضو هیئت علمی و استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛ هم‌بنیان‌گذار مهندسین مشاور نگین شهر آینده کامران حیرتی: دانش‌آموخته  کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛ هم‌بنیان‌گذار...