دوچرخه ‎هدف اصلی مجله در این پرونده: کوچه به دنبال آن است تا در این شماره به «دوچرخه» بپردازد و به‌واسطۀ بسط نگاهی میان‌رشته‌ای و به کمک چنگ زدن به تجربه‌های زیسته بتواند به توصیف فربه و عمیق از آن، فراتر از نگاه‌های تک‌بعدی دست پیدا کند. تقاطع دوچرخه با...