Interview with Behzad Jafari Tadi; The Scenography; from Imagination to Realization وقتی بعد از تماشای فیلمی به سمت درِ خروجی سینما می‌رویم در ازدحامی از نقد فیلم توسط مخاطبان دربارۀ نقاط ضعف و قوت فیلم غرق می‌شویم. بین شور و شوق صحبت‌های مطرح‌شده دربارۀ بازی بازیگران، قدرت فیلم‌نامه، کارگردانی و......