خبرنگار: حمیده گرروسی عکاس: محمد دهقان جلسۀ نقد و بررسی کتاب خانه‌خوانی به کوشش انجمن علمی شهرسازی دانشگاه سوره، روز سه‌شنبه 16 خرداد 1402 در دانشکدۀ شهرسازی دانشگاه سوره با حضور نوبیه‌ حاجی ‌علیخواه و محمد نظرپور (مدرسان دانشکده) و علی طباطبایی (مؤلف) و جمعی از دانشجویان که دبیران جسله...