Lost in a routine life: an opportunity for “self-flourishing” | Mohammad Keramati امروزه در آپارتمان‌ها جای خالی فضایی حس می‌شود؛ فضایی برای نشستن؛ جایی که بتوان در کمال آرامش و راحتی کتابی خواند، به‌ دور از هیاهوی زندگی خلوت کرد و به اندیشیدن پرداخت یا فضایی برای تعامل و گفت‎وگو...