بیانیۀ هیئت‌داوران مسابقۀ طراحی معماری «خانۀ دوست کجاست؟» در این روزهای سخت، دیدن پروژه‌هایی که در آن‌ها رؤیای خانۀ معاصر، آزادانه به تصویر کشیده شدند، امیدبخش است و به همۀ ما یادآوری می‌کند که تصور خانۀ معاصر نه از انجماد ضوابط و مقررات، بلکه با رؤیاپردازی آزادانهٔ آن امکان‌پذیر است. هم‌زمانی...