جایزۀ مردمی مسابقۀ «طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک اندازه در محلۀ وصال شیرازی تهران» انتخاب بهترین اثر مسابقه از نگاه مردم مهلت شرکت تا ساعت 24 روز یکشنبه، 31 خرداد 1402 برای مشارکت در بخش جایزۀ مردمی مسابقه کلیک کنید.