Interview with Hojjat Ashtari; Scenic design, manifesting words in a visual framework در فیلم‌ها به‌طورمعمول کار طراح صحنه این است که جهان آن فیلم را بسازد؛ بنابراین خیابان‌ها، ساختمان‌ها و حتی دری که قرار است در لنز دوربین قرار بگیرد، همه زیر نظر طراح صحنه و بر اساس آن جهان‌بینی...