با صدای کوچه همراه شوید؛ برای شنیدن روایت‌هایی از زبان معماران که خود خالق فضای زندگی انسان‌ها هستند؛ برای شنیدن تجربیات و نگریستن به رخدادهای امروز معماری و فضاهای شهری ایران از زاویۀ نگاه آن‌ها در قالب صدا. پادکست صدای کوچه با موضوعاتی مرتبط با موضوع پروندۀ شماره‌های آیندۀ مجلۀ...