پروندهٔ شهربازی: پیرامون تفریح و بازی در شهر ‎هدف اصلی مجله در این پرونده: بررسی امکان بازی و تفریح در زیرساخت‌های شهرهای امروز ایران. اینکه چگونه محیط‌‌های معماری و شهری‌مان می‌توانند به‌عنوان عاملی تسهیلگر در ایجاد حس بهتر زندگی، سرگرمی و فراغ بال جستن از پیچیدگی‌های زندگی مدرن شناخته شوند...