آلودگی هوا

حل معضل اصلی تهران در گروی حل ریشه‌ای ترافیک

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Solving the main problem of Tehran depends on solving its traffic issue | Sohrab Mashhoodi The dominance of automobiles and their consequences, such as traffic jams and air pollution, is a long-lasting problem in Tehran. Moreover, issues can lead to irreparable consequences in the future. To solve each of...

کمتر از یک دقیقه

آلودگی تهران و تخریب فعال زندگی ایرانی در چنبره ساختارهای کژکارکرد

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pollution of Tehran and Active Destruction of Iranian Life in the Core of Dysfunctional Structures | Ehsan Ranjbar در واقع وضعیت موجود گویای این است که برای مردان و زنان-هرچند اندک- در سیاست امروز ایران، زندگی ایرانی در اولویت نیست و صد افسوس که این مردان و زنان خود...

کمتر از یک دقیقه