Compatible bricks: A potential for optimizing urban thermal comfort | Elham Esfandiaryfard «وقتی در مورد آجر صحبت می‌کنیم، مردم فکر می‌کنند که ما در مورد سنت صحبت می‌کنیم، اما همه‌چیز در مورد رویکرد خلاقانه است که به آجر معنا و ظاهر جدید می‌بخشد.» وانگ شو در این پژوهش رویکردهای نوآورانه...