تخفیف!

کوچه بیست‌ویکم: فضا، کنش، رویداد

فضا مقولۀ گسترده‌ای است که بستر زندگی ذهنی، مادی و اجتماعی انسان را می‌سازد و زمینۀ اندیشیدن، زیستن و هم‌زیستی او را فراهم می‌کند و شناخت، ساخت و بازسازی آن نقش چشمگیری در تغییر زندگی انسان دارد. فضاهای شهری امروز بیش از تجمل به اندکی تأمل نیازمندند تا فراتر از گرد هم آوردن عناصر ساختمانی، به‌واسطۀ کنش فردی، گروهی و اجتماعی بتوانند دربرگیرندۀ سازوکار شکل‌دهی به رویدادهای متنوع باشند و آن را بسط و گسترش دهند.

 

سرمقاله

  • گفتمان؛ ابزار پاسخ به فضای موردنیاز کنشگران | مرتضی خیاط پور نجیب

 

دوسیه

 

فلش بک

  • منابع نوشتاری و تصویری در مطالعات تاریخ معماری ایران | احسان طهماسبی
  • ورزشگاه آزادی؛ نگریستن به ابژۀ پیروزی | گفت‌وگو با حسین ایمانی جاجرمی

 

سیتی اسکن

  • صحنه‌ای برای رویداد شهر، کامل و ناکامل | علی داراب زاد
  • آبجوسازی کینگ‌وی؛ میراث توسعۀ شهری | سپیده پاشاپور
  • نسبت میان نظریه‌ها و تاریخ: آیا نظریه‌ها تاریخ‌گذشته و منسوخ می‌شوند؟ | علیرضا خادم
  • لفاظی در شهرسازی | محمدصالح شکوهی بیدهندی

 

آرکی تایپ

  • کریتیکال سوپرآوانگارد یا متباین از امر انتقادی؟ نقدی بر پروژۀ فایبرجیم از دفتر معماری بوژگان | علی اکبری

 

چاپخانه

۱۵۰.۰۰۰ تومان