فراخوان ارسال جستار

کمتر از یک دقیقه3340

دوچرخه

هدف اصلی مجله در این پرونده: کوچه به دنبال آن است تا در این شماره به «دوچرخه» بپردازد و به‌واسطۀ بسط نگاهی میان‌رشته‌ای و به کمک چنگ زدن به تجربه‌های زیسته بتواند به توصیف فربه و عمیق از آن، فراتر از نگاه‌های تک‌بعدی دست پیدا کند. تقاطع دوچرخه با مضامین متکثر محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از آن ابژه‌ای پیچیده ساخته است که تلاشی همکارانه برای فهم آن، هدف اصلی مجله در این شماره است.

تاریخ مهم: حداکثر مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 تاریخ 1402/2/10 است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=12703