معنازدایی از خانه در سایه مصرف تظاهری نوکیسگان شهری

ساناز تبری
01:0091810

Demeaning house under the consumerism of the nouveau riche | Sanaz Tabari

The concept of home suffers a semantic instability due to contradiction with the life in metropolises. Perplexingly, citizens and urban nouveau riches both lost the identity of the ideal house. As a result, they are trying to find a meaning for consumerism in their home. In this regard, the home becomes an arena for snobbishness and competing with the poor.

مفهوم «خانه» در تداخل با زیست کلان‌شهری دچار تزلزل معنایی شده ‌است. در این کشمکش، شهروندان و نوکیسگان شهری، هویت خانۀ مطلوب را از کف داده‌اند و گم‌گشته‌هایی هستند که مظاهر مصرف تظاهری را در خانه می‌جویند. در این بستر، خانه به عرصه‌ای برای جلوه‌فروشی در تقابل با فرودستان بدل شده ‌است.


طرح میرزا حمید بر خرابه‌های محلۀ عودلاجان، تهران

عکاس: علی رسام

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9393

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند