درباره ما

مجله کوچه بر آن است تا با رویکرد انتقادی به شهر و معماری از منظر جامعه‌شناسی فرهنگی، هنری با رسالت «تعریف گام‌به‌گام معماری و شهر آرمانی برای انسان»، به اتکای فهم مؤلفه‌ها و شاخص‌های موقعیت «اینجا- اکنون»، موضوعات مختلف را مورد تحلیل قرار دهد. در این خصوص از صاحب‌نظران و پژوهشگران در هر حوزه خواهد خواست تا دیدگاه و آرای خود را در مسیر عبور از چالش‌های پیش‌‌رو در آن موضوع مطرح کنند.
در هر شماره، پرونده‌ای در باب موضوعی مشخص باز خواهد شد که به معضلات پیش‌رو در معماری کلان‌شهرهای ایران پرداخته می‌شود و در قالب فصلنامۀ کوچه چاپ و منتشر خواهد شد.

در کوچه، چه خوشتان بیاید و چه خوشتان نیاید، ما با همۀ اهالی سلام و علیک داریم. می‌خواهیم با هم از آن گذر کنیم و آرام آرام به کاروبار، اخلاق و بی‌اخلاقی سازندگان آن سرک بکشیم. به زخم و جراحت‌ها که بر کالبد شهر وارد شده، همچنین مرهم و ضمادها که بر آن نهاد شده آگاهی پیدا کنیم.

تيم ما

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: مرتضی خیاط پور نجیب

شورای علمی: ناصر فکوهی، احسان رنجبر، علی اکبری

مدیر هنری: شقایق مهرزاد

عکاس: فریال محجوب

مدیر داخلی: حدیثه یعقوبی

تحریریه: وحید آریان، محمد نظرپور، حسین بختیاری، علیرضا خادم و نگین نجار ازلی
ویراستار: مهسا توکلی کرمانی

مترجم: حسن روحانی

مدیر مالی: سحر خیاط پور نجیب

شماره شاپا:ISSN:۲۶۷۶-۷۳۳۳