شهر

خانه؛ اشتیاق ازدست‌رفته

Home; a lost eagerness | Shahrzad Alipour به یاد اشتیاق ازدست‌رفتۀ یک خانه، در یکی از اتاق‌های یک ساختمان در این شهر نشسته‌ام و می‌اندیشم که آیا در این بخش تاریخ چیزی به‌ جا می‌ماند که در آینده مددی باشد برای آیندگان؟ آیا برای پناه دادن به آن‌ها چیزی در...

کمتر از 30 ثانیه

ملاقاتگاه شهری؛ فرصتی برای تعامل طبقات مختلف اجتماعی در تبریز

The urban meeting places; opportunity for interactions between different social classes | Morteza Mirgholami  The urban public places have to be managed in a way to make interactions between social class possible. In some views, the hypermarkets with their obviously profit-oriented constitute a direct threat to urban public spaces. As...

کمتر از یک دقیقه

دیالکتیک بی‌پایان؛ شهر و شهروند در تعلق از بین‌ رفته

The endless dialectic; city and citizen and their lost belongings | Interview with Mir Seyed Ahmad Mohit Tabatabaei  The neighborhood is a place that the urban community becomes or transforms to the urban society. The public spaces of cities are bound to create a sense of belonging among citizens; in...

کمتر از یک دقیقه