Balconies; a Space for Summoning Urban Memory | Mohammad Nazarpour «بودن» ما در خیابان چیزی شبیه همان مثل هایدگری «بودن» ماهی در آب است. ماهی مادامی‌که در آب «غوطه‌ور» است از وجود آب ناآگاه است؛ زمانی این خودآگاهی از «بودن» و «اقامت داشتن» ممکن می‌شود که ماهی بیرون از این...