آپارتمان‌نشینی

قانون تملک آپارتمان‌ها

Apartment ownership act | Abdollah Riazi  قانون تملک آپارتمان‌ها مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره که در تاریخ دوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و چهل‌وسه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسۀ روز یکشنبه شانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل‌وسه به تصویب مجلس شورای ملی...

کمتر از 30 ثانیه

مصائب آپارتمان‌نشینی

The passion of apartment life | Hossein Heshmati The phenomenon of apartment life in Tehran as a mega city has flourished since 40s, but being the capital city of Iran, concentration of government in Tehran, establishing important economic and financial zone, job opportunities are among other reasons of apartment life...

کمتر از یک دقیقه