ارسال مقاله

مرحله 1 از 4 - ارزیابی اولیه-عنوان

25%
  • از دو بخش تشکیل شده باشد. خطابی یا شعرگونه باشد. بخش اول حداکثر 5 کلمه، بخش دوم حداکثر 10 کلمه مثال: بردمن؛ فضیلت غیره منتظره جهل