کوچه‌ اول - بحران سلیقه

نما و سلیقۀ ظاهری به‌عنوان اولین خصیصه از معماری در تقابل نزدیک با فضای شهری است و نقش غیرقابل انکاری در تعریف هویت شهر، تصویر ذهنی شهروند و شناخت او از محیط پیرامونی و رابطه‌اش با شهر دارد. در این شماره از مجله برآنیم تا در عصری که فهم بدقواره‌ای از مدرنیته تمدن ما را به انحطاط می‌کشاند، پروندۀ بحران سلیقه در معماری امروز ایران را با گردآوری و انتشار مقالاتی که دارای نگرش تحلیلی- انتقادی بر روی معماری کلان‌شهرهای ایران هستند مورد بررسی قرار دهیم.

۲۵.۰۰۰ تومان